کالاهای دارای تخفیف
میبینم بزرگ میشم
٥٠ %

٢٢٠,٠٠٠ ریال
١١٠,٠٠٠ ریال

مجموعه الری کویین (7 جلدی)
٥٠ %

١,٢٢٥,٠٠٠ ریال
٦١٢,٥٠٠ ریال

مجموعه 6 جلدی سی ونه سر نخ
٥٠ %

٥٩٠,٠٠٠ ریال
٢٩٥,٠٠٠ ریال

مجموعه 11 جلدی سی ونه سرنخ
٥٠ %

٨١٠,٠٠٠ ریال
٤٠٥,٠٠٠ ریال

مجموعه آگاتا کریستی (11 جلدی)
٥٠ %

١,٠٩٥,٠٠٠ ریال
٥٤٧,٥٠٠ ریال

got it 3b sb+wb+cd
٥٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٤٠,٠٠٠ ریال

got it 3a sb+wb+cd
٥٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٤٠,٠٠٠ ریال

قاچاق نبی
٢٠ %

٢٥٠,٠٠٠ ریال
٢٠٠,٠٠٠ ریال

اخلاق حرفه ای
٢٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٦٤,٠٠٠ ریال

خاطرات رفسنجانی(سال1369-1313)14ج معارف
٢٠ %

٤,٢٠٠,٠٠٠ ریال
٣,٣٦٠,٠٠٠ ریال

سردرد کودکان و نوجوانان
٢٠ %

٢٣,٠٠٠ ریال
١٨,٤٠٠ ریال

نظریه «تحلیل رفتار متقابل» از سوی درمانگران و متخصصین گروه درمانی در بسیاری از مراکز روان درمانی و نیز در جلسات خصوصی برای درمان انواع اختلالات روانی، هیجانی و شخصیتی استفاده می شود. جذابیت فزاینده و توسعه فراوان این اصول و روش ها انگیزه نگارش این کتاب بوده است. دلیل عمده امیدبخشی گسترده «تحلیل رفتار متقابل» در پرکردن فاصله میان نیاز و وسیله درمان روانی آنست که این روش در گروه ها بسیار ثمربخش بوده است. افراد گروه از جلسه اول شروع به تغییر کرده، خوب می شوند و رشد می کنند و اولین گام را برای رهایی از استبداد گذشته برمی دارند.
ادامه مطلب سه شنبه 1397/01/28 ساعت 20:45